10:14am Mon 17-08-2009
आउ भन्दा भन्दै टाढा गयौ र पो माया लाग्यो,
आफ्नो भन्दा भन्दै पराइ भयौ र पो माया लाग्यो